Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia 
 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom web stránky forte.sk je spoločnosť FORTE spol. s r.o., so sídlom Horná Malanta 19, Nitrianske Hrnčiarovce 951 01, Slovenská republika, IČO: 31423434, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 25/N (ďalej len „predávajúci“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú jej súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.
 3. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).
 4. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie na webovej stránke http:// forte.sk / (ďalej len ,,internetový obchod,,).
 5. Vyplnením objednávky na webovej stránke http:// forte.sk / (ďalej len ,,webová stránka“) kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho.
 6. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 7. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť) s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka  v platnom znení.
 8. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetového obchodu.
 9. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom internetového obchodu (resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára).
 10. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke – v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.
 11. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu. 
 1. Užívateľský účet 
 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Zo svojho používateľského rozhrania môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.
 2. Kupujúci je pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný pri ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sa považujú za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu k svojmu užívateľskému účtu, a nesprístupniť ich iným osobám, a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Predávajúci predpokladá, že užívateľský účet používa vždy iba kupujúci. V prípade, že kupujúci umožní využívať svoj užívateľský účet tretím osobám, je z takého konania zaviazaný sám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo z VOP alebo v prípade, ak je kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva viac ako 2 roky.
 6. Kupujúci berie na vedomie si na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

III.      Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 1. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.
 2. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim (ďalej len ,,akceptácia,,). 
 1. Kúpna cena a platobné podmienky 
 1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru.
 3. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Predávajúci si vyhadzuje právo okamžite zrušiť objednávku kupujúceho, čím dôjde k okamžitému zániku zmluvy, a to ak z dôvodu technickej chyby, vis maior, alebo z iných nepredpokladaných dôvodov bude na internetovom obchode uvedená nesprávna cena tovaru.
 4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.
 5. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.
 6. Kúpna cena je splatná pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode.
 7. Vlastnícke právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  odovzdaním tovaru nie však skôr ako dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny za dodaný  tovar a nebezpečenstvo škody na  tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúce
 8. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR. 
 9. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dodanie tovaru – poštovné, podľa platného cenníka predávajúceho. Tieto náklady mu budú účtované súčasne s kúpnou cenou tovaru. 
 1. Dodacie podmienky 
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.
 2. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 14 pracovných dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade vybraných tovarov.
 3. Ak nie je objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu možné kupujúcemu odoslať v stanovených lehotách, je na túto skutočnosť predávajúcim upozornený emailom alebo telefonicky a zároveň informovaný o lehote, v ktorej je možné zákazku vybaviť a tovar dodať.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.
 5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru) resp. odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu.
 7. Prepravovaný tovar bude vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste a prevzatím tovaru potvrdzuje pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu a kompletnosť a celistvosť prebratého tovaru.
 8. V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
 9. V prípade znemožnenia či sťaženia dodávky tovaru zavinením tretích osôb (štrajky prepravcov, zásahy orgánov colnej správy a iné) alebo v prípade výskytu okolností objektívnej povahy znemožňujúcich dodávku („vyššia moc“ - prírodné katastrofy, epidémie, mimoriadny stav, núdzový stav, vojnový stav, politické a ekonomické rozhodnutia a pod.) sa dodacia lehota automaticky predlžuje o dobu takéhoto znemožnenia či sťaženia; nároky kupujúceho na náhradu škody v dôsledku omeškania predávajúceho s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy a týchto VOP sa vylučujú.
 10. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu. Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu. 
 1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy 
 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:
 2. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 3. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje jednoznačným vyhlásením o odstúpení písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese eshop@forte.sk. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť vzorový formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 4. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 5. V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený, nespotrebovaný ani čo len čiastočne, bez porušenia ochranného obalu vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný, poškodený, alebo čo i len čiastočne spotrebovaný predávajúci odstúpenie od zmluvy neakceptuje a takýto tovar vráti kupujúcemu.
 6. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zároveň bude vrátený tovar predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.
 8. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
 • predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený.
 • z dôvodov uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 
 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ: 
 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení.
 2. V prípade ak kupujúci – podnikateľ odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci - podnikateľ v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

VII.     Odstúpenie predávajúceho od zmluvy 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy prípadoch uvedených v príslušných zákonných ustanoveniach a týchto VOP.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať v lehote určenej týmito VOP, alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo umožnené tovar prevziať.
 3. Predávajúci odstúpi od zmluvy oznámením na emailovú adresu kupujúceho, odstúpenie je účinné momentom zaslania emailu. Predávajúci je povinný v takomto prípade vrátiť kupujúcemu  už uhradenú cenu za tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

 1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 2. Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími
 3. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.
 4. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom,  záruku v trvaní 24 mesi Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, je v záručnej dobe a bol kúpený u predávajúceho.
 5. Záruka na tovar zaniká:
 • ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy re opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,
 • ak bol tovar použitý na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,
 • ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u kupujúceho,
 • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).
 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie v súlade s Reklamačným poriadkom.
 3. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľom obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, e-mailom na adrese eshop@forte.sk. O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude informovaný e-mailom. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Podnet na vykonanie kontroly, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je nespokojný s vybavením podnetu alebo sťažnosti môže podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi. 
 1. Ochrana osobných údajov 
 1. V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) , ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci na stránke http:// forte.sk/. 
 1. Osobitné ustanovenia 
 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.
 2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi.
 3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, je predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 4. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.
 1. Záverečné ustanovenia 
 1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými.
 2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu kúpnej zmluvy sa oboznámil s týmito VOP, ktoré sú zverejnené na web stránke predávajúceho a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho a súhlasí s nimi, čo potvrdzuje zaslaním objednávky predávajúcemu.      
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.3.2023.